Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Το Αρχείο Παραδοσιακής Μουσικής Ικαρίας που δημιούργησε και συντηρεί τον ιστοχώρο apmi.ikaria.gov.gr δηλώνει ότι προσφέρει δωρεάν τις ενημερωτικές του υπηρεσίες, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης των σελίδων του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προχωρήσει σε επίσκεψη των σελίδων του, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

  • Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο (μορφή, περιεχόμενο και λειτουργίες) του ιστοχώρου apmi.ikaria.gov.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που η πρόσβαση και χρήση του διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Mέρος του περιεχομένου του ιστοχώρου αποτελούν σχόλια ή κείμενα μελετητών / συνεργατών του Α.Π.Μ.Ι. Στις περιπτώσεις αυτές, τα αναρτημένα κείμενα φέρουν την υπογραφή των συγγραφέων τους.
Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστοχώρου και αποτελεί κατοχυρωμένο προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον παρόντα ιστοχώρο.
Το περιεχόμενο του ιστοχώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, από δημόσιους φορείς, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. Ελάχιστη αναγκαία προϋπόθεση είναι η αναφορά της πηγής καθώς και η σχετική ενημέρωσή του Αρχείου με την αποστολή του έργου και την ακριβή δικτυακή διεύθυνση όπου αυτό χρησιμοποιήθηκε.

  • Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου apmi.ikaria.gov.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου.

  •  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοχώρου apmi.ikaria.gov.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας και εξασφαλίζεται το απόρρητο του περιεχομένου τους.
Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους – με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.
Η συγκέντρωση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοχώρου υπόκεινται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως αυτός ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα».

  • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η παραχώρηση των ηχητικών, γραπτών ή αρχείων βίντεο και εικόνας γίνεται με γραπτή συγκατάθεση  προς το Α.Π.Μ.Ι. και τον ιστοχώρο apmi.ikaria.gov.gr, για αξιοποίηση με μη  κερδοσκοπικούς σκοπούς, ώστε να προαχθεί η έρευνα και η διάδωση της γνώσης.

  • Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο ιστοχώρος apmi.ikaria.gov.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web site και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων» (hyperlink). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web site και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.