Κείμενα - Έρευνες - Μελέτες

Πτυχιακή Εργασία: Στάυρος Νικολαΐδης | Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ρεπερτόριο το οργανολόγιο και υφολογικά τοων Ικιαριώτικο την περίοδο 1900-1960.

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ρεπερτόριο το οργανολόγιο και υφολογικά τον Ικιαριώτικο την περίοδο 1900-1960.

Το φαινόμενο της μετάβασης από τηνη λύρα στο βιολί.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μετάβαση από τη χρήση της λύρας στο βιολί, αναλύοντας τους παράγοντες που επηρέασαν την εν λόγω μετάβαση στο νησί της Ικαρίας την περίοδο 1900-1960. Αρχικά, πραγματοποιείται λεπτομερής περιγραφή της Ικαριώτικης λύρας, καθώς επισημαίνονται τα κοινά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά με το αντίστοιχο όργανο από τα Δωδεκάνησα, επιβεβαιώνοντας τόσο την ύπαρξη του οργάνου όσο και την επιρροή του στο ρεπερτόριο κατά το διάστημα 1900-1940. Κομβικής σημασίας για τις μεταγενέστερες αλλαγές στο ρεπερτόριο, και λεπτομερέστερα στον Ικαριώτικο σκοπό, ήταν η ανάπτυξη του εμπορίου και η αναμενόμενη εισροή επιρροών. Οι προαναφερθέντες παράγοντες συνετέλεσαν στην εξέλιξη τριών σπουδαίων οργανοπαικτών, των Ν. Τσεπέρκα, Σ. Βατούγιο και Ν. Κοτσορνίθη, των οποίων η απόδοση του Ικαριώτικου αποτελεί δρομοδείκτη μέχρι και σήμερα. Οι βιβλιογραφικές αναφορές και η ποιοτική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας εργασίας αναλύουν και συμπληρώνουν χρονικά και ποιοτικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά στην Ικαριώτικη λύρα, και ειδικότερα στον Ικαριώτικο σκοπό.

Nikolaidis, S._TLMP_2020